play
button-pc button-mb
Tào Tháo Tào Tháo
Trương Liêu Trương Liêu
Quách Gia Quách Gia
Chân Mật Chân Mật
Hạ Hầu Đôn Hạ Hầu Đôn
Tào Tháo
Trương Liêu
Quách Gia
Chân Mật
Hạ Hầu Đôn
Lưu BỊ Lưu BỊ
Quan Vũ Quan Vũ
Trương Phi Trương Phi
Triệu Vân Triệu Vân
Gia Cát Lượng Gia Cát Lượng
Lưu BỊ
Quan Vũ
Trương Phi
Triệu Vân
Gia Cát Lượng
Tôn Quyền Tôn Quyền
Tôn Sách Tôn Sách
Tôn Thượng Hương Tôn Thượng Hương
Chu Du Chu Du
Tiểu Kiều Tiểu Kiều
Tôn Quyền
Tôn Sách
Tôn Thượng Hương
Chu Du
Tiểu Kiều
Lữ Bố Lữ Bố
Điêu Thuyền Điêu Thuyền
Đổng Trác Đổng Trác
Trương Giác Trương Giác
Thái Văn Cơ Thái Văn Cơ
Lữ Bố
Điêu Thuyền
Đổng Trác
Trương Giác
Thái Văn Cơ
Ngụy Ngụy
Thục Thục
Ngô Ngô
Quần Quần